2e penningmeester

1e en 2e Penningmeester H.S.V. De Rietvoorn is op zoek naar een 1e en 2e Penningmeester 

De penningmeester is lid van de vereniging en het bestuur. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Statutair is altijd een penningmeester noodzakelijk en verantwoordelijk ook als administratie wordt uitbesteed. Functie tweede penningmeester vacant.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het goede beheer van de financiën van de vereniging. Zijn taken worden omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij heeft de taak vorderingen voor de vereniging te innen en betalingen te verrichten. En is bevoegd te beschikken over de tegoeden van de bankrekeningen en kasgelden. Hij waarschuwt het bestuur tijdig indien een door de algemene vergadering voor het lopende verenigingsjaar vastgestelde begrotingspost dreigt te worden overschreden. Hij onderhoudt externe contacten met Banken, Federatie en Sportvisserij Nederland.
Hij stelt de rekening van Baten en Lasten en een verslag op t.b.v. de door het bestuur af te leggen rekening en verantwoording aan de in art 18 van de statuten bedoelde vergadering. Hij beheert dat gedeelte van het verenigingsarchief dat betrekking heeft op de financiële zaken. (10 jr) Hij stelt de begroting op voor een nieuw verenigingsjaar.
De Penningmeester ontvangt tijdig de door de Algemene Vergadering benoemde commissieleden voor het onderzoek van de rekening en verantwoording over het verstreken boekjaar. De commissie brengt de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
Wie: Iedereen die enigzins betrokken is met de hengelsport en er de tijd voor kan vrij maken met financiële vaardigheden. 
Waarom: Wegens de vergrijzing van het bestuur. Wanneer: Per direct
Functie eisen: • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift • Goede contactuele eigenschappen • PC wordt in bruikleen gegeven door het Bestuur • Kennis van Excel en Word • boekhoudprogramma (e-boekhouden)• Nauwkeurig en punctueel
H.S.V. De Rietvoorn biedt jou: Voor het uitoefenen van de functie van secretaris wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld, zijn taken gebeurt op vrijwillige basis.