2e voorzitter

Hengelsportvereniging De Rietvoorn zoekt wegens het vertrek van de 2e voorzitter een vervanger. De 2e voorzitter vervangt de 1e voorzitter. De voorzitter is in de eerste plaats een coƶrdinator en stemt de activiteiten binnen de vereniging op elkaar af. Daarnaast is de voorzitter een bemiddelaar en vertegenwoordigt samen met de Secretaris de vereniging zowel intern als extern.De voorzitter bewaakt de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij houdt dien ten gevolge de doelstelling van de vereniging in het oog en bewaakt de kwaliteiten van de werkzaamheden van de vereniging. De voorzitter zit de vergaderingen voor van algemeen bestuur. Hij leidt de discussies en verleent en ontneemt het woord zoals het naar zijn oordeel bevorderlijk is voor een goede meningsvorming. Hij bewaakt de orde in vergaderingen en geeft aan op welk moment een geldig besluit is genomen of een voorstel is afgewezen. Hij geeft de inhoud van genomen besluiten weer en hij bewaakt de uitvoering van genomen besluiten. Hij stelt in nauw overleg met, dan wel op voorstel van de secretaris, de agenda van deze vergaderingen ruim van tevoren vast en ziet toe op een juiste formulering van de besluiten in de door de secretaris gemaakte notulen of verslagen. De voorzitter neemt initiatieven tot en onderhoudt de externe contacten met de overkoepelende organisaties, afdelingen, subsidiegevers, sponsors en andere instellingen die voor de vereniging van belang zijn. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiƫle bijeenkomsten en informele gelegenheden. Hij is in staat het beleid van de vereniging te verwoorden en te verdedigen tegen over andere betrokkenen. De voorzitter wordt ondersteund door de secretaris van de vereniging, die zorgt draagt voor de dagelijkse uitvoering van taken. Voor bovenstaande taken en verantwoordelijkheden geldt dat deze, in overleg met het dagelijks bestuur en al dan niet tijdelijk, kunnen worden gedelegeerd naar overige bestuursleden.Omschrijving functie: De voorzitter zorgt dat de aan hem toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden goed worden uitgevoerd. Dit houdt onder andere in; - organiseren van vergaderingen; - zorgen dat de vergadergroep gemotiveerd en doelgericht is; - structureren van het overleg; - bewaken van processen en procedures (regelgeving); - bewaken van de uitvoering van taken van de groep; - vertegenwoordigen van de groep, juridisch en sociaal (in reglementen noemt men dat de vertegenwoordiging van het orgaan in en buiten rechte). De voorzitter draagt er zorg voor dat de in de vergadering gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Dit betreft onder meer afspraken over:

1. de agenda van de volgende vergadering (voorbereiding);
2. de uitvoering van taken door deelnemers (controle);
3. de uitvoering van taken door derden (opdrachtverstrekking, controle).
Plaats in het bestuur/bestuurlijke verantwoordelijkheid: De voorzitter functioneert naast de secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden, samen vormen zij het dagelijks bestuur. De bestuurlijke verantwoordelijkheid die hierbij van toepassing is wordt evenredig gedeeld door alle leden van het dagelijks bestuur.
De voorzitter neemt actief deel aan het dagelijks bestuur van de vereniging, dit houdt in: - het leveren van een bijdrage aan het algemeen beleid van de vereniging en deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur; - uitvoering geven aan het door het bestuur vastgestelde beleid; - het doen van beleidsvoorstellen vanuit de eigen discipline.
Functie-eisen - Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift - Goede contactuele eigenschappen - In bezit van pc - Kennis van Word of vergelijkbare tekstverwerker - Integer - Objectief
Aanstelling en duur van de functie: De voorzitter wordt gekozen door de leden van de vereniging bij meerderheid van stemmen. De duur van de aanstelling is standaard drie jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan de voorzitter zich opnieuw verkiesbaar stellen. De voorzitter kan de functie tussentijds opzeggen.
Beloning: Voor het uitoefenen van de functie van voorzitter wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld.